Halaman Utama » Konversi » Volume » Mm3 Ke Cm3

Konversi mm3 ke cm3


cm3 (centimeter kubik):
Cara Kalkulasi:

cm3 ke mm3

Cara Konversi mm3 ke cm3


Konversi dari mm3 ke cm3:

${1}$ cm3 sama dengan ${1000}$ mm3.

$$\mathrm{{1}\;{cm^3} = {1000}\;{mm^3}}$$

${1}$ mm3 sama dengan $\frac{1}{1000}$ atau ${0.001}$ cm3.

$$\mathrm{{1}\;{mm^3} = \frac{1}{1000}\;{cm^3}}$$

Volume V dalam cm3 sama dengan Volume V dalam mm3 dibagi 1000:

$${V_{({cm^3})}} = {V_{({mm^3})}} \times \frac{1}{1000}$$

$${atau}$$

$${V_{({cm^3})}} = \frac{V_{({mm^3})}}{1000}$$

Contoh 1:

Berapa cm3 dalam 67500 mm3?

$${V_{({cm^3})}} = {67500\;\mathrm{{mm^3}}}\times\frac{1}{1000}$$

$${V_{({cm^3})}} = {67.5}\;\mathrm{{cm^3}}$$

Contoh 2:

22.5 mm3 berapa cm3?

$${V_{({cm^3})}} = \frac{22.5\;\mathrm{{mm^3}}}{1000}$$

$${V_{({cm^3})}} = {0.0225}\;\mathrm{{cm^3}}$$

Contoh 3:

Konversikan $\frac{101}{5}$ mm3 ke cm3?

$${V_{({cm^3})}} = \mathrm{\frac{101}{5}\;{mm^3} \times \frac{1}{1000}}$$

$${V_{({cm^3})}} = \mathrm{\frac{101}{5000}\;{cm^3}}$$

$${V_{({cm^3})}} = \mathrm{0.0202\;{cm^3}}$$

Tabel cm3 - m3


mm3cm3
1 mm30.001 cm3
10 mm30.01 cm3
100 mm30.1 cm3
1000 mm31 cm3
2000 mm32 cm3
3000 mm33 cm3
4000 mm34 cm3
5000 mm35 cm3
6000 mm36 cm3
7000 mm37 cm3
8000 mm38 cm3
9000 mm39 cm3
10000 mm310 cm3