Halaman Utama » Konversi » Volume » Cm3 Ke Mm3

Konversi cm3 ke mm3


mm3 (milimeter kubik):
Cara Kalkulasi:

mm3 ke cm3

Cara Konversi cm3 ke mm3


Konversi dari cm3 ke mm3:

${1}$ mm3 sama dengan $\frac{1}{1000}$ cm3.

$$\mathrm{{1}\;{mm^3} = \frac{1}{1000}\;{cm^3}}$$

${1}$ cm3 sama dengan ${1000}$ mm3.

$$\mathrm{{1}\;{cm^3} = {1000}\;{mm^3}}$$

Volume V dalam mm3 sama dengan Volume V dalam cm3 dikali 1000:

$${V_{({mm^3})}} = {V_{({cm^3})}} \times {1000}$$

Contoh 1:

Berapa mm3 dalam 19.1 cm3?

$${V_{({mm^3})}} = {19.1\;\mathrm{{cm^3}}}\times{1000}$$

$${V_{({mm^3})}} = {19100}\;\mathrm{{mm^3}}$$

Contoh 2:

0.705 cm3 berapa mm3?

$${V_{({mm^3})}} = {0.705\;\mathrm{{m^3}}}\times{1000}$$

$${V_{({mm^3})}} = {705}\;\mathrm{{cm^3}}$$

Contoh 3:

Konversikan $\frac{410}{8}$ cm3 ke mm3?

$${V_{({mm^3})}} = \mathrm{\frac{410}{8}\;{cm^3} \times {1000}}$$

$${V_{({mm^3})}} = \mathrm{\frac{410000}{8}\;{mm^3}}$$

$${V_{({mm^3})}} = \mathrm{51250\;{mm^3}}$$

Tabel cm3 - mm3


cm3mm3
0.001 cm31 mm3
0.01 cm310 mm3
0.1 cm3100 mm3
1 cm31000 mm3
2 cm32000 mm3
3 cm33000 mm3
4 cm34000 mm3
5 cm35000 mm3
6 cm36000 mm3
7 cm37000 mm3
8 cm38000 mm3
9 cm39000 mm3
10 cm310000 mm3