Halaman Utama » Konversi » Volume » M3 Ke Liter

Konversi m33 ke Liter


Liter:
Cara Kalkulasi:

Liter ke m3

Cara Konversi m3 ke Liter


Konversi dari m3 ke liter:

${1}$ liter sama dengan $\frac{1}{1000}$ m3.

$$\mathrm{{1}\;{liter} = \frac{1}{1000}\;{m^3}}$$

${1}$ m3 sama dengan ${1000}$ liter.

$$\mathrm{{1}\;{m^3} = {1000}\;{liter}}$$

Volume V dalam liter sama dengan Volume V dalam m3 dikali 1000:

$${V_{({liter})}} = {V_{({cm^3})}} \times {1000}$$

Contoh 1:

Berapa liter dalam 0.55 m3?

$${V_{({liter})}} = {0.55\;\mathrm{{m^3}\times \frac{1000\;liter}{1\;m^3}}}$$

$$\require{cancel}{V_{({liter})}} = {0.55\;\mathrm{{\cancel{m^3}}\times \frac{1000\;liter}{1\;\cancel{m^3}}}}$$

$${V_{({liter})}} = {550}\;\mathrm{{liter}}$$

Contoh 2:

92 m3 berapa liter?

$$\require{cancel}{V_{({liter})}} = {92\;\mathrm{{\cancel{m^3}}\times \frac{1000\;liter}{1\;\cancel{m^3}}}}$$

$${V_{({liter})}} = {92000}\;\mathrm{{liter}}$$

Contoh 3:

Konversikan $\frac{101}{9}$ m3 ke liter?

$$\require{cancel}{V_{({liter})}} = \mathrm{\frac{101}{9}\;{\cancel{m^3}}\times \frac{1000\;liter}{1\;\cancel{m^3}}}$$

$${V_{({liter})}} = \mathrm{\frac{101000}{9}\;{liter}}$$

$${V_{({liter})}} = \mathrm{11222\;{liter}}$$

Tabel cm3 - Liter


m3Liter
0.001 m31 Liter
0.01 m310 Liter
0.1 m3100 Liter
1 m31000 Liter
2 m32000 Liter
3 m33000 Liter
4 m34000 Liter
5 m35000 Liter
6 m36000 Liter
7 m37000 Liter
8 m38000 Liter
9 m39000 Liter
10 m310000 Liter