Halaman Utama » Konversi » Volume » Liter Ke M3

Konversi Liter ke m3


m3 (meter kubik):
Cara Kalkulasi:

m3 ke Liter

Cara Konversi Liter ke m3


Konversi dari liter ke m3:

${1}$ m3 sama dengan ${1000}$ liter.

$$\mathrm{{1}\;{m^3} = {1000}\;{liter}}$$

${1}$ liter sama dengan $\frac{1}{1000}$ m3.

$$\mathrm{{1}\;{liter} = \frac{1}{1000}\;{m^3}}$$

Volume V dalam m3 sama dengan Volume V dalam liter dibagi 1000:

$${V_{({m^3})}} = \frac{V_{({liter})}}{1000}$$

$${atau}$$

$${V_{({m^3})}} = {V_{({liter})}} \times \frac{1}{1000}$$

Contoh 1:

Berapa m3 dalam 4000 liter?

$${V_{({m^3})}} = {4000\;\mathrm{{liter}}}\times\frac{1}{1000}$$

$${V_{({m^3})}} = {4}\;\mathrm{{m^3}}$$

Contoh 2:

15333 liter berapa meter kubik?

$${V_{({m^3})}} = {15333\;\mathrm{{liter}}}\times\frac{1}{1000}$$

$${V_{({m^3})}} = {15.333}\;\mathrm{{m^3}}$$

Contoh 3:

Konversikan $\frac{2313}{3}$ liter ke m3?

$${V_{({m^3})}} = \mathrm{\frac{2313}{3}\;{liter} \times \frac{1}{1000}}$$

$${V_{({m^3})}} = \mathrm{\frac{2313}{3000}\;{m^3}}$$

$${V_{({m^3})}} = \mathrm{0.771\;{m^3}}$$

Tabel Liter - m3


Literm3
100 liter0.1 m3
500 liter0.5 m3
1000 liter1 m3
2000 liter2 m3
3000 liter3 m3
4000 liter4 m3
5000 liter5 m3
6000 liter6 m3
7000 liter7 m3
8000 liter8 m3
9000 liter9 m3
10000 liter10 m3