Halaman Utama » Konversi » Volume » M3 Ke Cm3

Konversi m3 ke cm3


cm3 (centimeter kubik):
Cara Kalkulasi:

cm3 ke m3

Cara Konversi m3 ke cm3


Konversi dari m3 ke cm3:

${1}$ cm3 sama dengan $\frac{1}{1000000}$ m3.

$$\mathrm{{1}\;{cm^3} = \frac{1}{1000000}\;{m^3}}$$

${1}$ m3 sama dengan ${1000000}$ m3.

$$\mathrm{{1}\;{m^3} = {1000000}\;{cm^3}}$$

Volume V dalam cm3 sama dengan Volume V dalam m3 dikali 1000000:

$${V_{({cm^3})}} = {V_{({m^3})}} \times {1000000}$$

Contoh 1:

Berapa cm3 dalam 3.1 m3?

$${V_{({cm^3})}} = {3.1\;\mathrm{{m^3}}}\times{1000000}$$

$${V_{({cm^3})}} = {3100000}\;\mathrm{{cm^3}}$$

Contoh 2:

0.721 m3 berapa cm3?

$${V_{({cm^3})}} = {0.721\;\mathrm{{m^3}}}\times{1000000}$$

$${V_{({cm^3})}} = {721000}\;\mathrm{{cm^3}}$$

Contoh 3:

Konversikan $\frac{4}{3}$ m3 ke cm3?

$${V_{({cm^3})}} = \mathrm{\frac{4}{3}\;{m^3} \times {1000000}}$$

$${V_{({cm^3})}} = \mathrm{\frac{4000000}{3}\;{cm^3}}$$

$${V_{({cm^3})}} = \mathrm{1333333\;{cm^3}}$$

Tabel m3 - cm3


m3cm3
0.000001 m31 cm3
0.00001 m310 cm3
0.0001 m3100 cm3
0.001 m31000 cm3
0.01 m310000 cm3
0.1 m3100000 cm3
1 m31000000 cm3
2 m32000000 cm3
3 m33000000 cm3
4 m34000000 cm3
5 m35000000 cm3
6 m36000000 cm3
7 m37000000 cm3
8 m38000000 cm3
9 m39000000 cm3
10 m310000000 cm3