Halaman Utama » Konversi » Volume » Cm3 Ke M3

Konversi cm3 ke m3


m3 (meter kubik):
Cara Kalkulasi:

m3 ke cm3

Cara Konversi cm3 ke m3


Konversi dari cm3 ke m3:

${1}$ m3 sama dengan ${1000000}$ cm3.

$$\mathrm{{1}\;{m^3} = {1000000}\;{cm^3}}$$

${1}$ cm3 sama dengan $\frac{1}{1000000}$ atau ${0.000001}$ m3.

$$\mathrm{{1}\;{cm^3} = \frac{1}{1000000}\;{m^3}}$$

Volume V dalam m3 sama dengan Volume V dalam cm3 dibagi 1000000:

$${V_{({m^3})}} = {V_{({cm^3})}} \times \frac{1}{1000000}$$

$${atau}$$

$${V_{({m^3})}} = \frac{V_{({cm^3})}}{1000000}$$

Contoh 1:

Berapa m3 dalam 7000 cm3?

$${V_{({m^3})}} = {7000\;\mathrm{{cm^3}}}\times\frac{1}{1000000}$$

$${V_{({m^3})}} = {0.007}\;\mathrm{{m^3}}$$

Contoh 2:

2200000 cm3 berapa m3?

$${V_{({m^3})}} = \frac{2200000\;\mathrm{{cm^3}}}{1000000}$$

$${V_{({m^3})}} = {2.2}\;\mathrm{{m^3}}$$

Contoh 3:

Konversikan $\frac{675521}{5}$ cm3 ke m3?

$${V_{({m^3})}} = \mathrm{\frac{675521}{5}\;{cm^3} \times \frac{1}{1000000}}$$

$${V_{({m^3})}} = \mathrm{\frac{675521}{5000000}\;{m^3}}$$

$${V_{({m^3})}} = \mathrm{0.1351\;{m^3}}$$

Tabel cm3 - m3


cm3m3
1000 cm30.001 m3
10000 cm30.01 m3
100000 cm30.1 m3
1000000 cm31 m3
2000000 cm32 m3
3000000 cm33 m3
4000000 cm34 m3
5000000 cm35 m3
6000000 cm36 m3
7000000 cm37 m3
8000000 cm38 m3
9000000 cm39 m3
10000000 cm310 m3