Halaman Utama » Konversi » Volume » Dm3 Ke Cm3

Konversi dm3 ke cm3


cm3 (centimeter kubik):
Cara Kalkulasi:

cm3 ke dm3

Cara Konversi dm3 ke cm3


Konversi dari dm3 ke cm3:

${1}$ cm3 sama dengan $\frac{1}{1000}$ dm3.

$$\mathrm{{1}\;{cm^3} = \frac{1}{1000}\;{dm^3}}$$

${1}$ dm3 sama dengan ${1000}$ cm3.

$$\mathrm{{1}\;{dm^3} = {1000}\;{cm^3}}$$

Volume V dalam cm3 sama dengan Volume V dalam dm3 dikali 1000:

$${V_{({cm^3})}} = {V_{({dm^3})}} \times {1000}$$

Contoh 1:

Berapa cm3 dalam 0.25 dm3?

$${V_{({cm^3})}} = {0.25\;\mathrm{{dm^3}}}\times{1000}$$

$${V_{({cm^3})}} = {2500}\;\mathrm{{cm^3}}$$

Contoh 2:

14 dm3 berapa cm3?

$${V_{({cm^3})}} = {14\;\mathrm{{dm^3}}}\times{1000}$$

$${V_{({cm^3})}} = {14000}\;\mathrm{{cm^3}}$$

Contoh 3:

Konversikan $\frac{51}{2}$ dm3 ke cm3?

$${V_{({cm^3})}} = \mathrm{\frac{51}{2}\;{dm^3} \times {1000}}$$

$${V_{({cm^3})}} = \mathrm{\frac{51000}{2}\;{cm^3}}$$

$${V_{({cm^3})}} = \mathrm{25500\;{cm^3}}$$

Tabel dm3 - cm3


dm3cm3
0.001 dm31 cm3
0.01 dm310 cm3
0.1 dm3100 cm3
1 dm31000 cm3
2 dm32000 cm3
3 dm33000 cm3
4 dm34000 cm3
5 dm35000 cm3
6 dm36000 cm3
7 dm37000 cm3
8 dm38000 cm3
9 dm39000 cm3
10 dm310000 cm3