Halaman Utama » Konversi » Volume » Cm3 Ke Dm3

Konversi cm3 ke dm3


dm3 (desimeter kubik):
Cara Kalkulasi:

dm3 ke cm3

Cara Konversi cm3 ke dm3


Konversi dari cm3 ke dm3:

${1}$ dm3 sama dengan ${1000}$ cm3.

$$\mathrm{{1}\;{dm^3} = {1000}\;{cm^3}}$$

${1}$ cm3 sama dengan $\frac{1}{1000}$ atau ${0.001}$ dm3.

$$\mathrm{{1}\;{cm^3} = \frac{1}{1000}\;{dm^3}}$$

Volume V dalam dm3 sama dengan Volume V dalam cm3 dibagi 1000:

$${V_{({dm^3})}} = {V_{({cm^3})}} \times \frac{1}{1000}$$

$${atau}$$

$${V_{({dm^3})}} = \frac{V_{({cm^3})}}{1000}$$

Contoh 1:

Berapa dm3 dalam 9000 cm3?

$${V_{({dm^3})}} = {9000\;\mathrm{{cm^3}}}\times\frac{1}{1000}$$

$${V_{({dm^3})}} = {9}\;\mathrm{{dm^3}}$$

Contoh 2:

7800 cm3 berapa dm3?

$${V_{({dm^3})}} = \frac{7800\;\mathrm{{cm^3}}}{1000}$$

$${V_{({dm^3})}} = {7.8}\;\mathrm{{dm^3}}$$

Contoh 3:

Konversikan $\frac{1234}{5}$ cm3 ke dm3?

$${V_{({dm^3})}} = \mathrm{\frac{1234}{5}\;{cm^3} \times \frac{1}{1000}}$$

$${V_{({dm^3})}} = \mathrm{\frac{1234}{5000}\;{dm^3}}$$

$${V_{({dm^3})}} = \mathrm{0.2468\;{dm^3}}$$

Tabel cm3 - dm3


cm3dm3
1 cm30.001 dm3
10 cm30.01 dm3
100 cm30.1 dm3
1000 cm31 dm3
2000 cm32 dm3
3000 cm33 dm3
4000 cm34 dm3
5000 cm35 dm3
6000 cm36 dm3
7000 cm37 dm3
8000 cm38 dm3
9000 cm39 dm3
10000 cm310 dm3