Halaman Utama » Matematika » Simbol » Romawi » Angka Romawi 6

Berapa angka 6 dalam romawi


Berapa angka romawi dari enam.

Angka romawi I adalah angka 1:

I = 1

Angka romawi V adalah angka 5:

V = 5

Enam sama dengan lima ditambah satu.

6 = 5 + 1

VI sama dengan V ditambah I:

VI = V + I

Jadi, angka romawi 6 adalah VI:

6 = VI