Halaman Utama » Konversi » Panjang » M Ke Km

Konversi Meter ke Kilometer (m ke km)


Kilometer (km):
Cara Kalkulasi:

Kilometer ke Meter

Cara Konversi Meter (m) ke Kilometer (km)


Konversi dari m ke km:

${1}$ meter sama dengan $\frac{1}{1000}$ kilometer.

$$\mathrm{{1}\;m = \frac{1}{1000}\;km}$$

Jarak s dalam kilometer (km) sama dengan jarak s dalam meter (m) dibagi 1000:

$${s_{(km)}} = \frac{s_{(m)}}{1000}$$

$$\mathrm{atau}$$

$${s_{(km)}} = \frac{1}{1000} \times {s_{(m)}}$$

Contoh 1:

Konversikan 500 meter ke kilometer.

$${s_{(km)}} = \frac{500\;\mathrm{m}}{1000}$$

$${s_{(km)}} = {0.5}\;\mathrm{km}$$

Contoh 2:

Konversikan 2670 m ke km.

$${s_{(km)}} = \frac{2670\;\mathrm{m}}{1000}$$

$${s_{(km)}} = {2.67}\;\mathrm{km}$$

Tabel Meter - Kilometer


Meter (m)Kilometer (km)
1 m0.001 km
10 m0.01 km
100 m0.1 km
1000 m1 km
2000 m2 km
3000 m3 km
4000 m4 km
5000 m5 km
6000 m6 km
7000 m7 km
8000 m8 km
9000 m9 km
10000 m10 km
11000 m11 km
12000 m12 km
13000 m13 km
14000 m14 km
15000 m15 km
16000 m16 km
17000 m17 km
18000 m18 km
19000 m19 km
20000 m20 km