Halaman Utama » Konversi » Panjang » Dm Ke Km

Konversi Desimeter ke Kilometer (dm ke km)


Kilometer (km):
Cara Kalkulasi:

Kilometer ke Desimeter

Cara Konversi Desimeter (dm) ke Kilometer (km)


Konversi dari dm ke km:

${1}$ desimeter sama dengan $\frac{1}{10000}$ kilometer.

$$\mathrm{{1}\;dm = \frac{1}{10000}\;km}$$

Jarak s dalam kilometer (km) sama dengan jarak s dalam desimeter (dm) dibagi 10000:

$${s_{(km)}} = \frac{s_{(dm)}}{10000}$$

$$\mathrm{atau}$$

$${s_{(km)}} = \frac{1}{10000} \times {s_{(dm)}}$$

Contoh 1:

Konversikan 847 desimeter ke kilometer.

$${s_{(km)}} = \frac{847\;\mathrm{dm}}{10000}$$

$${s_{(km)}} = {0.0847}\;\mathrm{km}$$

Contoh 2:

Konversikan 53214 dm ke km.

$${s_{(km)}} = \frac{53214\;\mathrm{dm}}{10000}$$

$${s_{(km)}} = {5.3214}\;\mathrm{km}$$

Tabel Desimeter - Kilometer


Desimeter (dm)Kilometer (km)
1 dm0.0001 km
2 dm0.0002 km
3 dm0.0003 km
4 dm0.0004 km
5 dm0.0005 km
6 dm0.0006 km
7 dm0.0007 km
8 dm0.0008 km
9 dm0.0009 km
10 dm0.001 km
11 dm0.0011 km
12 dm0.0012 km
13 dm0.0013 km
14 dm0.0014 km
15 dm0.0015 km
16 dm0.0016 km
17 dm0.0017 km
18 dm0.0018 km
19 dm0.0019 km
20 dm0.002 km
30 dm0.003 km
40 dm0.004 km
50 dm0.005 km
60 dm0.006 km
70 dm0.007 km
80 dm0.008 km
90 dm0.009 km
100 dm0.01 km