Halaman Utama » Konversi » Panjang » Cm Ke Dm

Konversi Centimeter ke Desimeter (cm ke dm)


Desimeter (dm):
Cara Kalkulasi:

Desimeter ke Centimeter

Cara Konversi Centimeter (cm) ke Desimeter (dm)


Konversi dari cm ke dm:

${1}$ centimeter sama dengan $\frac{1}{10}$ desimeter.

$$\mathrm{{1}\;cm = \frac{1}{10}\;dm}$$

Jarak s dalam desimeter (dm) sama dengan jarak s dalam centimeter (cm) dibagi 10:

$${s_{(dm)}} = \frac{s_{(cm)}}{10}$$

$$\mathrm{atau}$$

$${s_{(dm)}} = \frac{1}{10} \times {s_{(cm)}}$$

Contoh 1:

Konversikan 35 centimeter ke desimeter.

$${s_{(dm)}} = \frac{35\;\mathrm{cm}}{10}$$

$${s_{(dm)}} = {3.5}\;\mathrm{dm}$$

Contoh 2:

Konversikan 5924.11 cm ke dm.

$${s_{(dm)}} = \frac{5924.11\;\mathrm{cm}}{10}$$

$${s_{(dm)}} = {592.411}\;\mathrm{dm}$$

Tabel Centimeter - Desimeter


Centimeter (cm)Desimeter (dm)
1 cm0.1 dm
10 cm1 dm
20 cm2 dm
30 cm3 dm
40 cm4 dm
50 cm5 dm
60 cm6 dm
70 cm7 dm
80 cm8 dm
90 cm9 dm
100 cm10 dm